OPIS TECHNICZNY METODY RENOWACJI WYKŁADZINA Z RUR ŚCIŚLE PASOWANYCH PVC-U

zgodnie z PN-EN 752-2; 752-5, 13689; PN-EN ISO 11296-1 i 11296-3


MATERIAŁ

W metodzie renowacji kanałów wykładziną z rur ściśle pasowanych stosujemy rury z modyfikowanego polichlorku winylu o przekroju zredukowanym fabrycznie. Z uwagi na konstrukcję i parametry, wykładzinę PVC-U stosujemy tylko i wyłącznie do renowacji sieci bezciśnieniowej kanalizacji. Stosowne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe są podstawą do wyboru sztywności obwodowej wykładziny (SN4 do SN 8).

URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY

  • urządzenie do czyszczenia (samochód ciśnieniowy)
  • zdalnie sterowana kamera do inspekcji
  • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania
  • rolki prowadzące
  • pipe-sauna (do wygrzania wykładziny przed montażem)
  • urządzenie wciągające (wciągarka)
  • wytwornica pary
  • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
  • urządzenia do prób

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

OCENA STANU TECHNICZNEGO KANAŁU
Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie powyższych danych klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

DOBÓR SPOSOBU NAPRAWY.
W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych parametrów mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny. Na tej podstawie przy znanej wielkości modułu Younga (E), charakterystycznego dla zaproponowanego nośnika, projektant może dobrać w fazie projektowej rurę ściśle pasowaną PVC-U o odpowiedniej grubości (odpowiedniej do obciążeń sztywności obwodowej) oraz średnicy.

SKŁADOWNIE I TRANSPORT NA PLAC BUDOWY
Wykładzina nawinięta jest na bęben i dostarczana zwykłymi środkami transportu do magazynu budowy. Bębny składowane będą w pozycji pionowej, na utwardzonym placu manewrowym. Transport do miejsca montażu w pipe-saunie, dla zabezpieczenia wykładziny przed schłodzeniem.

INSTALACJA

W celu przeprowadzenia instalacji przewodu rurowego w poddawanym renowacji kanale należy go zakorkować powyżej odcinka naprawianego. W przypadku dużych napływów przed korkiem wstawiana jest pompa lub zespół pomp do przerzutu ścieków poza naprawiany odcinek – by-pass.
Następnie do oczyszczonego i przygotowanego kanału wprowadza się podgrzaną wstępnie w saunie wykładzinę PVC-U przy pomocy wciągarki z regulowaną i rejestrowaną siłą uciągu.
Po wprowadzeniu wykładziny montuje się specjalnej konstrukcji korki parowe w studni startowej i końcowej. Po zamontowaniu korków wykładzina ogrzewana jest równomiernie do temp. ok. 90oC za pomocą gorącej pary wodnej. Po równomiernym podgrzaniu wykładziny należy ja otworzyć sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,5 bara. Następnie wykładzina jest chłodzona zimnym powietrzem. Po schłodzeniu wykładziny odcina się korki parowe i przeprowadza inspekcje TV. Wszystkie przykanaliki włączone „na ostro” otwiera się za pomocą robota frezującego.
W trakcie instalacji rejestrowane są parametry instalowania
takie jak: temperatura wstępnie ogrzanej wykładziny, siły wciągające oraz wszystkie odczyty temperatury punktów kontrolnych podczas cyklu podgrzewania zasadniczego.

KONTROLA

INSPEKCJA TV

Po instalacji i otwarciu przyłączy, wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na DVD lub na innych nośnikach pamięci. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

TESTY

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1, 11296-4 oraz PN-EN 1610


ZASTOSOWANIE

Technologia renowacji za pomocą rur ściśle pasowanych PVC-U, ze względu na bardzo szybki proces instalacji, zalecana jest przy usuwaniu awarii na sieciach kanalizacyjnych w terenach zurbanizowanych.Zakres średnic: DN100 – DN400Sieci kanalizacyjne bezciśnieniowe.


USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.