OPIS TECHNOLOGII METODY RENOWACJI WYKŁADZINA Z RUR UTWARDZANYCH NA MIEJSCU (CIPP)- UTWARDZANIE POD WPŁYWEM GORĄCEJ WODY

zgodnie z PN-EN 752-5; 13689 i PN-EN ISO 11296-1, 11296-4


SKLADNIKI WYKŁADZINY RUROWEJ ZE WZGLĘDU NA MATERIAŁ.

W przypadku wyrobu CIPP utwardzanego gorącą wodą można stosować żywice poliestrowe (UP), winyloestrowe (VE) w zależności od stopnia agresywności medium lub epoksydowe (EP). Nośnikiem zazwyczaj jest włóknina polimerowa (PA, PAN, PET, PP). Membrany mogą być stosowane w zależności od wymagań poszczególnych producentów wykładziny rurowej.

URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY RUROWEJ.

  • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
  • zdalnie sterowana kamera do inspekcji kanałów
  • urządzenie do kalibracji kanału
  • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza kanałów
  • urządzenie grzewcze (kotłownia wodna)
  • urządzenie do inwersji (wieża wodna lub bęben inwersyjny)
  • kolumna wodna
  • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
  • urządzenia do uczynniania kanału po instalacji
  • urządzenia do prób

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

OCENA STANU TECHNICZNEGO KANAŁU

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

DOBÓR SPOSOBU NAPRAWY

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału i jego zaklasyfikowania do danej grupy, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych współczynników mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny i na tej podstawie dobrać w fazie projektowej odpowiednią rurę CIPP. Na podstawie znanej wielkości modułu Younga (E), charakterystycznego dla zaproponowanego nośnika, projektant dobiera grubość wykładziny CIPP.

NASĄCZANIE PRZEWODU RUROWEGO

Przewód rurowy jest nasączany żywicą w kontrolowanych warunkach z zastosowaniem podciśnienia.

TRANSPORT NA PLAC BUDOWY

Nasączony żywicą przewód rurowy jest dostarczany na plac budowy w kontenerach lub skrzyniach gwarantujących utrzymanie optymalnych warunków temperaturowych dla danej żywicy. W przypadku przewodu rurowego nasączonego żywica epoksydową (EP) nie występuje konieczność transportu z miejsca nasączania, gdyż urządzenie do fabrycznego nasączania znajduje się w bezpośredniej bliskości placu budowy.

INSTALACJA

Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka kanału do jego wnętrza wciągnięty zostaje rękaw ochronny (preliner).
Po dokonaniu zabezpieczenia powierzchni starego kanału nad miejscem, z którego będzie wprowadzany przewód rurowy ustawiana jest kolumna wodna lub bęben inwersyjny. Przewód rurowy wprowadzany jest techniką wywracania (inwersji) pod wpływem wody.
Następnie uruchomione zostaje urządzenie grzewcze, które w obiegu zamkniętym ogrzewa wodę wewnątrz przewodu rurowego do temperatury utwardzania.
Po instalacji za pomocą urządzenia do frezowania odcięte zostają końcówki w skrajnych studniach rewizyjnych oraz wycięte są przyłącza włączane „na ślepo” w utwardzonym przewodzie rurowym.
W trakcie instalacji należy zanotować parametry instalowania takie jak: ciśnienie płynu dostarczanego do wykładziny rurowej w trakcie wszelkich etapów instalowania i utwardzania oraz ciągłe odczyty temperatury z wszystkich punktów kontrolnych podczas cyklu utwardzania.

KONTROLA

INSPEKCJA TV

Po instalacji i otwarciu przykanalików wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na DVD lub na innych nośnikach pamięci. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

TESTY

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1, 11296-4 oraz PN-EN 1610


ZASTOSOWANIE

Technologia wykładzin CIPP utwardzanych gorącą wodą zalecana jest na terenach o wysokim poziomie wody gruntowej. Specyfika technologii sprawia, że może być ona stosowana na sieciach, gdzie występują łuki o dowolnych kątach bez konieczności wykonywania wykopów i dzielenia instalacji na odcinki.Zakres średnic: DN200 – DN2100Sieci kanalizacyjne bezciśnieniowe.


USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.