OPIS TECHNOLOGII METODY RENOWACJI WYKŁADZINA Z RUR UTWARDZANYCH NA MIEJSCU (CIPP)- UTWARDZANIE POD WPŁYWEM PARY WODNEJ

zgodnie z PN-EN 752-5; 13689 i PN-EN ISO 11296-1, 11296-4


SKLADNIKI WYKŁADZINY RUROWEJ ZE WZGLĘDU NA MATERIAŁ

W przypadku wyrobu CIPP utwardzanego parą wodną można stosować żywice poliestrowe (UP) lub winyloestrowe (VE). Nośnikiem może być włóknina polimerowa (PA, PAN, PET, PP) lub częściej włókno szklane ECR. Można także stosować kombinację tych włókien. Membrany mogą być stosowane w zależności od wymagań poszczególnych producentów wykładziny rurowej.

URZĄDZENIA DO INSTALACJI WYKŁADZINY RUROWEJ

  • urządzenie do czyszczenia kanałów (samochód ciśnieniowy)
  • zdalnie sterowana kamera do inspekcji kanałów
  • urządzenie do kalibracji kanału
  • zdalnie sterowane urządzenie do frezowania wnętrza kanałów
  • wytwornica pary
  • urządzenie wciągające (wciągarka)
  • urządzenia do by-passu (pompy, węże)
  • urządzenia do prób

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

OCENA STANU TECHNICZNEGO KANAŁU

Przed przystąpieniem do renowacji rurociąg jest czyszczony metodą hydrodynamiczną – urządzeniem do czyszczenia kanałów zabudowanym na samochodzie ciężarowym. Następnie przeprowadzana jest inspekcja rurociągu zdalnie sterowaną kamerą. Analiza filmu wideo z przeglądu kanału jest podstawą do sporządzenia szczegółowego raportu komputerowego o stanie technicznym rurociągu. Na podstawie danych z raportu klasyfikuje się dany kanał w zależności od jego stanu technicznego.

DOBÓR SPOSOBU NAPRAWY

W zależności od stopnia uszkodzenia lub zniszczenia kanału oraz jego zaklasyfikowania do danej grupy, dobiera się rodzaj techniki wykonania renowacji kanału. Po dokonaniu oceny stanu technicznego kanału należy przeprowadzić analizę danych geodezyjnych, wysokości wód gruntowych w stosunku do posadowienia kanału, obciążenia ruchem kołowym i innych współczynników mających wpływ na dobór parametrów zastosowanej wykładziny. Na tej podstawie, w fazie projektowej, można dobrać odpowiednią rurę CIPP. Na podstawie znanej wielkości modułu Younga (E), charakterystycznego dla zaproponowanego nośnika, projektant dobiera grubość wykładziny CIPP.

NASĄCZANIE PRZEWODU RUROWEGO

Przewód rurowy jest nasączany żywicą w kontrolowanych warunkach – z zastosowaniem podciśnienia.

SKŁADOWNIE I TRANSPORT NA PLAC BUDOWY

Nasączony żywicą przewód rurowy jest składowany w chłodniach zapewniających zachowanie optymalnych warunków temperaturowych. Z miejsca składowania jest zaś dostarczany na plac budowy w kontenerach lub skrzyniach, które również gwarantują utrzymanie odpowiednich temperatur dla danej żywicy.

INSTALACJA

Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka kanału, do jego wnętrza wciągnięta zostaje folia poślizgowa.

Po dokonaniu zabezpieczenia powierzchni starego kanału nad włazem, nad górną studnią rewizyjną ustawiane jest urządzenie wciągające. Lina urządzenia przeciągana jest do dolnej studni rewizyjnej i tam do jej końca dołączana jest wykładzina. Przewód rurowy wprowadzany jest techniką wciągania z kontrolowaną prędkością i siłą uciągu.
Następnie do specjalnie dostosowanej końcówki przewodu rurowego zostaje podłączony przewód parowy, przez który podawane jest powietrze pod zwiększonym ciśnieniem. Ma ono na celu skalibrowanie położenia przewodu rurowego wewnątrz poddawanego renowacji kanału. Po skalibrowaniu przewodu rurowego poprzez przewody parowe podawana jest do środka para wodna o odpowiednio dobranych parametrach – ciśnienie, temperatura. Proces ten jest kontynuowany, aż do osiągnięcia utwardzenia przewodu i jest prowadzony zgodnie z wewnętrzną instrukcją i procedurą zgodną z ISO 9001.
Po instalacji za pomocą urządzenia do frezowania odcięte zostają końcówki w skrajnych studniach rewizyjnych oraz wycięte są przyłącza włączane „na ślepo” w utwardzonym przewodzie rurowym.
W trakcie instalacji należy zanotować parametry instalowania takie jak: ciśnienie wewnętrzne w wykładzinie rurowej w trakcie wszelkich etapów instalowania i utwardzania oraz ciągłe odczyty temperatury i czasu ze wszystkich punktów kontrolnych podczas cyklu utwardzania.

KONTROLA

INSPEKCJA TV

Po instalacji i otwarciu przyłączy, wykonywana jest inspekcja TV odbiorowa z zapisem na DVD lub na innych nośnikach pamięci. Jednocześnie sporządzany jest raport z inspekcji.

TESTY

Zgodnie z PN-EN ISO 11296-1, 11296-4 oraz PN-EN 1610


ZASTOSOWANIE


USUWANIE USTEREK

Usterki usuwane są za pomocą robota pod kontrolą kamery lub/i poprzez wklejanie krótkich przewodów rurowych.